Kuuluuko lääkehoidon osaaminen vain terveydenhuollon ammattilaisille?

Potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden parissa työskentelee runsaslukuinen joukko erilaisia ammattilaisia. Laillistetut ja nimikesuojatut ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ovat saaneet laadukkaan koulutuksen lääkehoitoon. Heidän lääkehoidon osaaminen myös varmistetaan säännöllisesti. Entä ne ammattilaiset, joita ei ole koulutettu lääkehoitoon? He, jotka työskentelevät mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vanhusten, vammaisten tai lasten parissa: varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelussa.

Kutsun tässä kohtaa potilaaksi sellaista henkilöä, joka saa lääkehoitoa. Toiselle potilaalle lääkehoito on elämää ylläpitävää, toisella se lievittää ikävää oiretta, joka vaikeuttaa jokapäiväistä elämää ja kolmannella se voi estää vakavan sairastumisen. Lääkehoidon jatkuvuus on toiselle elinehto ja toiselle elämänlaadun ylläpitäjä. Jollekin se mahdollistaa itsenäisen tai tuetun itsenäisen elämän elämisen.  Näiden seikkojen vuoksi lääkehoidon toteutuminen ei saa katketa. Lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana on esimerkiksi diabeetikkolapselle elinehto. ADHD-lapsen koulunkäynti voi olla mahdollista vain lääkehoidon turvin. Lääkehoitoa ei siten toteuteta pelkästään lääkehoitoon koulutettujen ammattilaisten tai kotona omaisten voimin.

Viranomaisen viesti on selvä: jos et ole opiskellut lääkehoitoa perusopinnoissasi, et voi osallistua asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon. Tämän vuoksi Mediecon tuotevalikoimassa on Lääkehoidon ABC.

Lääkehoidon ABC -verkkokoulutusta on päivitetty tämän vuoden aikana ”isolla kädellä”. Se vastaa uudistetun Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen suosituksiin. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on huomioitu koulutuksen kohderyhmässä entistä paremmin. Lääkehoidon osaaminen on sidottu kurssin oppijoiden arkeen esimerkkien avulla.

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon alkeet: Mikä on lääke? Miten lääkettä annostellaan suun kautta tai muita ”luonnollisia antoreittejä” pitkin? Mitkä on ihonalaisen antotavan perusperiaatteet? Miten lääkkeillä hoidetaan erilaisia sairauksia? Mikä on lääkehoitoon kouluttamattoman ammattilaisen rooli lääkehoidossa? Verkkokoulutuksesta lääkehoitoon kouluttamaton henkilö saa valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla, kunhan on osoittanut käytännön osaamisensa.

Lääkehoidon osaamisessa kyse ei ole pelkästään siitä, kuka saa antaa lääkettä potilaalle. Kyse on myös siitä, kuka on lääkettä käyttävän ihmisen lähellä, näkemässä, kuulemassa ja koskemassa, havainnoimassa vointia eli lääkkeen vaikutusta. Pelkkä havainnointi ei kuitenkaan riitä, vaan havainnot tulee myös kirjata tai raportoida*. Jos koulusta ei saada palautetta siitä, miten lapsen ADHD lääke vaikuttaa työskentelyyn, ei lääkehoidosta päättävällä lääkärillä ole riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Lääkehoitoon kouluttamattomalla ammattilaisella on siten tärkeä rooli lääkehoidossa, vaikka hän ei annostelisikaan lääkettä potilaalle. Jo senkin vuoksi osallistuminen lääkehoitoa käsittelevään keskusteluun ja tieto sekä ymmärrys potilaan lääkehoidon tilanteesta on tärkeä lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttava seikka.

Hänellä, joka on lähellä, joka näkee ja kuulee, joka elää mukana. Hänellä on rooli asiakkaan, potilaan, lapsen, vanhuksen tai omaisen lääkehoidossa. Sen vuoksi lääkehoidon osaaminen on tärkeää myös lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilölle.

 

Iloa ja valoa harmaaseen marraskuuhun toivottelee Tanja, verkkokoulutusasiantuntija

 

*Ps: Kirjaaminen sosiaalialan yksiköissä on murroksessa juuri voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä. Onko yksikkösi kirjaamisosaaminen ajantasalla? Mediecon valikoimassa on myös kirjaamiskoulutusta sosiaalialalle: Määrämuotoisen kirjaamisen ABC sosiaalialalla, joka  on otettu käyttöön tukemaan esimerkiksi Kansakouluhankkeessa koulutettujen kirjaamisvalmentajien työtä.

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena. 

Visuaalisuuden voimaa verkkokoulutuksiin

Olen Virpi Lehtonen, Oululaistunut Sotkamolainen, Kainuun korvessa kasvanut taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Luonnossa liikkuminen ja eläimet ovat lähellä sydäntäni ja ratsastus on rakkain harrastukseni. Aloitin syyskuun alussa työskentelyn Mediecon digisisällöntuottajana. Verkkokoulutusprojekteihin tulen osallistumaan teknisenä toteuttajana ja visuaalisena osaajana: Jatkossa pyrin tuomaan helpotusta koulutusasiantuntijoiden ja sisällöntuottajien töihin toteuttamalla kurssien tarpeita vastaavia kuvitusmateriaaleja.

Media-alan ammattiopettajana sekä graafikkona vuosia toimineena minulla on laaja-alaista osaamista viestinnän saralta ja erilaisten digitaalisten materiaalien toteuttamisesta. Terveydenhuollon alalta minulla ei ole aiempaa kokemusta, mutta opettajana työskennelleenä minulla on pedagogista näkemystä kurssimateriaalien toteuttamiseen. Tästä uskonkin olevan apua koulutusmateriaalien kuvittamisessa ja toteuttamisessa. Verkkokurssin suunnittelussa mietin, miten tietoa kannattaisi esittää visuaalisesti ja miten kurssin suorittajaa voisi auttaa hahmottamaan tärkeitä asioita.

Verkkokurssien materiaalien tuottamisessa pyrin lähtemään liikkeelle toiminnallisuus –> käytettävyys –> esteettisyys näkökulmasta. Tiedon visuaalinen esitystapa vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja verkkokursseilla parhaan käyttäjäkokemuksen saa yleensä aikaiseksi monipuolisella, mutta selkeällä sisällöllä. Visuaalisuus on tärkeä osa verkkokoulutuksen kokemusta ja parhaimmillaan visuaalisuus tukee oppimista myös tunnetasolla. Tärkeintä lienee pitää mielessä mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja miten visuaalinen sisältö parhaiten tukee oppimista. Hyvin jäsennelty aineisto ja sitä tukeva visuaalinen toteutus helpottavat asioiden sisäistämistä. Kuvituksen tärkein tehtävä onkin havainnollistaa ja konkretisoida tietoa. Paras lopputulos saadaan varmasti aikaan tekemällä yhdessä tiivistä yhteistyötä alan osaajien kanssa.

Tällä hetkellä perehdyn ja syvennyn Mediecon koulutuksiin ja olen innolla hypännyt mukaan Mediecon huipputiimiin. Pääsinkin jo ensimmäisellä työviikollani osallistumaan virkistysiltapäivään, jossa teemana oli “sekopäinen seitsenottelu”, mikä olikin oivallinen tapa tutustua Mediecon iloiseen ja kannustavaan työporukkaan.

Iloista syksyä toivottaen,

Virpi, digisisällöntuottaja

Keppiä vai porkkanaa: mistä on verkko-oppimisen motivaatio tehty?

Minä aloitin verkkokoulutuksen. Ammattilaisten laatiman koulutuksen, jonka aihe kiinnostaa minua. Koulutus on jäänyt kesken. Ei ole ”motia”, niin kuin nuorisolaiset sanoisivat.

Verkkokoulutus on helppo keskeyttää. Se ei siis kouluttajan ja koulutuksen tilaajan, oppijan työnantajan kannalta ole avain onneen. Verkossa tavoitetaan suuri määrä henkilöitä. Se on ajankäytöllisesti tehokasta ja siten oppijalle ja työnantajalle myös kustannustehokas tapa täyttää täydennyskoulutusvelvollisuus. Mutta meidän verkkokoulutusten laatijoiden ja kouluttajien näkökulmasta on haasteellista saada oppija pysymään koulutuksessa loppuun saakka.

Verkosta puuttuu usein kontakti toiseen ihmiseen. Kiinnekohta, joku jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Sieltä puuttuu kahvitteluseura, kaveri vierestä, jolle voi supattaa kesken luennon, vertaistuki. Jos verkkokoulutukseen ei kuulu lähiopetusta, miten kommunikaatio muiden oppijoiden kanssa mahdollistetaan? Keskustelualueelle kirjoittamisen kynnys on korkea, niin kuin tämän tekstinkin kirjoittamiseen. Minun ajatuksesta ja kysymyksestä tulee julkinen, kun kirjoitan sen verkkoon. Lieneekö kurssilla edes opettaja? Kysynkö neuvoa persoonattomalta avattarelta vai oikealta ihmiseltä?

Minun verkkokoulutukseni loppui, kun käsiteltiin aihetta, josta en saanut otetta. Olisin halunnut vaihtaa ajatuksia jonkun kanssa: miten sinä tämän asian ymmärsit? Oppijoita on erilaisia. Everyone’s a visual learner – sanotaan, mutta myös vuorovaikutus oppimisessa on tärkeä elementti monenlaisten oppijoiden keskuudessa.

Motivaatio syntyy myös muista seikoista. Verkko-oppimisessa oppijalla on mahdollisuus valita, koska hänellä on sopiva aika opiskella. Tämä luonnollisesti lisää oppimisen joustavuutta ja motivaatiota, varsinkin työn ohella opiskellessa. Toisaalta, samalla puuttuu kontrolli ajankäytöstä. Kun aihe on oppijalle mieluinen ja hän kokee ymmärtävänsä asian, löytää yhtymäkohtia omaan arki- tai työelämään, oppiminen on mielekkäämpää ja asioiden mieleen painaminen on helpompaa.  Kohderyhmän tunteminen ja aiheen avaaminen esimerkkien avulla on siten yksi avain kohti motivoivaa verkko-oppimista.

Motivaatiota parantaa myös, jos opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä. Edistymistä kuvaava palkki muuttuu vihreäksi sitä mukaa, kun opinnot etenevät tai kun ruksit tehtäviä tehdyksi. Maali ja siellä odottava palkkio lähestyy. Opettaja kommentoi tehtäviin kannustavasti tai saat mallivastaukset automaattipalautteina itseopiskelutehtäviin. Hyvinhän tämä sujuu  – ajattelet. Ja etenet seuraavaan aiheeseen. Koet, että aihe jota opiskelet on sinulle tärkeä ja edistyt opinnoissa. Näitä tunnetiloja tukemalla oppijan motivaatiota ylläpidetään verkko-oppimisessa. Samat lainalaisuudet kuin perinteisessä oppimisessa, mutta verkko-oppimisen muoto haastaa toteutuksen.

Esimerkiksi lääkehoidon verkkokursseille on pakko osallistua 5 vuoden välein, jos haluaa pitää lääkeluvan voimassa. Pakko herättää vain negatiivisen tunteen opittavaa aihetta, oppimista ja koulutuksen järjestäjää kohtaan. Porkkana eli koulutuksesta saatava todistus, lupa tai sertifikaatti tekee  oppimisesta motivoivamman, mutta sekään ei ole avain oppimisen motivaatioon. Tavoitteemme on tarjota oppijoille mielekäs oppimiskokemus pakollisen aiheen parissa.  Yksi kehittämiskohteemme on verkko-oppimisen motivaation lisääminen. Pienin askelin olemme menossa kohti maalia. Kun löydän oman sisäisen motivaattorini ja jatkan kesken jääneen verkkokurssini loppuun, voinen kutsua itseäni kokemusasiantuntijaksi kadonneen motivaation löytämisessä. Jatkan puurtamista tämän aiheen parissa.

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

Ps: Ensi vuonna lääkehoidon kursseilta löydät keskustelualueen kysymyksiä ja vastauksia varten. Avattarena linjan toisessa päässä on lääkehoidon ammattilainen.

Mikä pitää yllä tarmoamme ja sinnikkyyttämme? / Vad upprätthåller vår energi och uthållighet?

Mediecolla on jatkettu etätyöskentelyä vuoden 2020 maaliskuusta lähtien ja työtovereiden kohtaaminen on jäänyt vähäiseksi. Kotiolosuhteissa myös työergonomian toteuttaminen on välillä osoittautunut haasteelliseksi. Näin ollen olemme syksyllä 2020 lanseeranneet kuukausittaisen virkistysiltapäivän, jossa voimme kohdata terveysturvallisesti toisemme.

Sovimme, että virkistysiltapäivän suunnittelu ja toteutus ovat vastuullani. Lähtökohtana oli keksiä monipuolista, mielekästä ja hauskaa ohjelmaa, toiveita unohtamatta. Välillä liikuntaa ja toisinaan rauhallisempaa yhdessäoloa.

Yhteisten hetkien ideana on pitää pari tuntia taukoa istumisesta ja virkistää mieltä sekä tavata toisiamme. Olen ajatellut, että olisi kiva tutustua juttuihin, joita kaikki eivät ole ennen kokeneet. Tässä olen onnistunut mielestäni hyvin, vaikka tuttujakin lajeja, kuten luistelu ja sauvakävely, on valikoitunut mukaan.

Virkistymisiltapäivien ohjelmana on ollut:

 • Kiipeilyä Oulun kiipeilykeskuksessa. Selvitimme, löytyykö meidän joukosta korkeanpaikankammoisia. Kaikki uskalsivat kiivetä korkeuksiin ja mikä jännittävintä, päästää irti ja laskeutua alas jarrutusautomaatin varassa.
 • Marraskuussa 2020 kävimme pelaamassa lumihanki-mölkkyä Hiirosessa. Mölkyn pelaaminen hangessa sujui oikein hyvin. Tässä lajissa ei ollut kuin voittajia.
 • Tammikuussa luistelimme Lintulan luistelukentällä. Samalla keskustelimme päivän polttavat työasiat ja vähän sen vierestä.
 • Helmikuussa oli vuorossa luminen polkusauvakävely.
 • Maaliskuussa päätimme tehdä hyvää ja pelastaa henkiä, joten luovutimme verta Oulun SPR:n tiloissa. Tämä olikin ensikertalaisille jännittävä paikka, mutta kaikki suoriutuivat siitä mallikkaasti.
 • Huhtikuussa kun lumet olivat jo suurelta osin sulaneet, hikoilimme Kaakkurin liikuntamaan rappusilla.
 • Toukokuussa vuorossa oli koko päivän virkistyminen, joka sisälsi runsaan ja maittavan aamupalan Kahvila Makiassa. Tämän jälkeen suuntasimme pelaamaan Pakopeli ”Murhamysteeriä” Exit Oulussa. Se ratkaistiinkin viimeisellä mahdollisella hetkellä.

Kesän tulemme pitämään taukoa virkistäytyen jokainen kesälomallaan ja elokuun lopussa starttaamme jälleen uusien virkistävien iltapäivien merkeissä.

Medieco har fortsatt att arbeta på distans sedan mars 2020 och mötet med kollegor har varit begränsat. Hemma har implementeringen av arbetsergonomi ibland visat sig vara utmanande. Därför har vi på hösten 2020 lanserat varje månad en rekreationseftermiddag där vi kan möta varandra på ett säkert sätt.

Tillsammans kom vi överens om att planering och genomförande av rekreationseftermiddagen är mitt ansvar. Utgångspunkten var att hitta på varierande, meningsfullt och roligt program utan att glömma var och ens önskemål. Mellanåt motionerade vi och ibland ägnade vi åt lugnare samhörighet.

Idén med rekreationseftermiddagen är att ta en paus från sittande och pigga upp humöret samt träffas tillsammans. Jag har tänkt att det skulle vara trevligt att erfara saker som inte alla har upplevt tidigare. Enligt min åsikt har jag lyckats ganska bra här, även om bekanta aktiviteter såsom skridskoåkning och stavgång också har valts ut.

Programmen för fritidseftermiddagarna har varit:

 • Klättring vid Uleåborgs klättringscenter. Vi tog reda på om det fanns några som lider av höjdskräck bland oss. Alla vågade klättra upp i höjder och vad som var mest spännande, att släppa taget och låta automatbromsen hjälpa ner.
 • I november 2020 gick vi för att spela mölkky i snön i Hiiroinen. Vi kom underfund med att Mölkky-spelet i snön lyckas mycket bra. I spelet hade vi bara vinnare.
 • I januari åkte vi skridsko på Lintula skridskobana. Samtidigt diskuterade vi dagens brinnande arbetsfrågor och också lite bredvid det.
 • I februari var det dags för en snöig stavgångspromenad på stigar.
 • I mars beslöt vi att göra gott och rädda liv, så vi donerade blod i Uleåborgs SPR-lokaler. Detta var en spännande plats för de som donerade för första gången, men allt gick bra.
 • I april, när snön redan till stor del hade smultit, svettades vi i Kaakkuri konditionstrappa.
 • I maj var det dags att friska upp hela dagen. Då gick vi först på Café Makia för en riklig och smaklig frukost. Efter det gick vi för att spela Escape-spelet “Murhamysteeri” i Exit Oulu. Det löstes i sista möjliga ögonblick.

På sommaren tar vi en paus, för då uppfriskar vi alla under sommarlovet och i slutet av augusti börjar vi igen med nya uppfriskande eftermiddagar.

 

Thomas, Asiakastukihenkilö/Kundsupport

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Medieco – Stöd för kunniga experter

Terveyssosiaalityöntekijä tekee sosiaalityötä terveydenhuollossa

Julkaisimme alkuvuodesta Terveyssosiaalityön kirjaamisen ABC -verkkokoulutuksen. Tämän projektin myötä olen päässyt tutustumaan minulle aiemmin tuntemattomiin ammattilaisiin. Tiedätkö sinä, mitä terveyssosiaalityöntekijä tekee ja milloin hänen puoleensa voi kääntyä?

THL:n  blogissa pohdittiin taannoin, olisiko terveyssosiaalityön aseman vahvistaminen Sote-uudistuksen myötä tarpeen. Verkkokoulutusprojektimme aikana olen huomioinut saman kuin THL:n bloggaaja: terveyssosiaalityöntekijän asiakkuuteen ei haeta eikä vastaanotolle ole odotusaikoja – onneksi. Lisäksi olen omakohtaisesti kokenut vakavasti sairastuneen omaiseni myötä, että ihminen voi elämäntilanteessaan tarvita kipeästi sosiaalityön asiantuntijuutta, mutta ei sosiaalihuollon asiakkuutta. Keitä ovat siis nämä tärkeässä roolissa olevat ihmisläheiset ammattilaiset, joiden asema on potilaalle ja koko terveydenhuollolle merkityksellinen, mutta vahvistamaton. Tähän kysymykseen minulle vastasi Leena Siika-aho, joka työskentelee johtavana sosiaalityöntekijänä OYS:issa.

Terveyssosiaalityöntekijät on  terveydenhuollon erityistyöntekijäryhmä, joka työskentelee muiden ammattilaisten rinnalla. Heidän tehtävänään on etsiä potilaiden ja perheiden kanssa keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen, kun sairaus tai vamma muuttaa elämää. Suurin osa terveyssosiaalityöntekijöistä työskentelee sairaaloissa. Työnkuva eroaa perinteisestä sosiaalityöntekijän roolista. Terveyssosiaalityöntekijä siis työskentelee terveydenhuollossa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että hän kirjaa  terveydenhuollon tietojärjestelmään. Asiakkaina ovat potilaat ja perheet, jotka eivät välttämättä ole perinteisen sosiaalitoimen asiakkaita. Elämä mullistuu, kun vakava sairaus tai vammautuminen koskettaa ihmistä ja koko perhettä riippumatta siitä onko kyseessä hyvin toimeentuleva, tavallinen keskiluokkainen tai elämän polulta syrjään joutunut.

Ongelman ratkaisu

Terveyssosiaalityöntekijä on tukija, mahdollistaja ja rinnalla kulkija, kuvailee Leena Siika-aho. Terveyssosiaalityöntekijä toimii asiantuntijana – niin potilaalle kuin potilaan perheelle vieraissa ja vaikeissa asioissa. Samalla hän toimii asiantuntijana myös hoitohenkilöstölle: potilaan elämänpiirin avaajana, jotta se osataan huomioida hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveyssosiaalityöntekijä toimii tulkkina niin hoitohenkilöstön ja potilaan kuin sairaalan ja kunnallisen sosiaalialan sektorin sekä muiden viranomaisten välillä.

Terveyssosiaalityöntekijä omaa hyvät ihmissuhdetaidot. Hän on laajakatseinen ja osaa tehdä synteesiä eri näkökulmien välillä. Hänellä on laaja tietämys sosiaalivakuutus- ja palvelujärjestelmästä sekä lainsäädännöstä ja kyky soveltaa tätä tietoa. Terveyssosiaalityöntekijällä on kyky toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja ratkaista eteen tulevia pulmia. Terveyssosiaalityöntekijä on erilaiset ihmiset ennakkoluulottomasti ja empaattisesti kohtaava laaja-alaisen tietämyksen ja ongelmanratkaisutaidon omaava henkilö, kiteyttää Leena.

Kiitos Leenalle sekä muille terveyssosiaalityön ammattilaisille tärkeästä työstä, jota teette meidän kaikkien hyväksi! Medieco toimii teidänkin osaavien ammattilaisten tukena.

 

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottelee Tanja, verkkokoulutusasiantuntija

Ps: Valikoimaamme kuuluu kirjaamisen täydennyskoulutusta niin terveyssosiaalityöntekijöille että muillekin sosiaalialalla työskenteleville ammattilaisille. Yhteisenä tavoitteenamme on kirjaamisen toimintatapojen yhdenmukaistamisen lisäksi terveyssosiaalityöntekijöiden  ja muiden sosiaalialan ammattilaisten työn näkyvyyden lisääminen.

Ideasta verkkokoulutukseksi – Mitä uutta kurssitarjottimella vuonna 2021?

Sisällöntuotannon prosessi eli matka ideasta valmiin tuotteen äärelle kestää tovin aikaa. Joskus idea on hyvinkin konkreettinen – hammashoitajilla ja suuhygienisteillä on tarve omalle lääkehoidon osaamista varmistavalle koulutukselle. Nykyinen lääkehoidon koulutus ei palvele heidän tarpeitaan. Toisinaan idea on pelkkä yläkäsite – sosiaalialan moninaiset koulutustarpeet. Molempien ideoiden matka tuotteeksi on kestänyt useamman vuoden ja molemmista ideoista syntyneet koulutukset avataan 1.1.2021.

Sosiaalialan koulutustarpeita on kartoitettu jo parin vuoden ajan ja toinen verkkokoulutusprojekti nyt esitellyn lisäksi on myös valmistumaisillaan – palaan tähän uudessa tarinassa  ensi vuoden puolella. Teeman ympärillä on pyörinyt useita koulutusaiheita työpöydälläni, mutta minulta on puuttunut asiantuntija sisällöntuotantoon.  Viime keväänä palaset loksahtivat kohdalleen ja löysin sisällöntuottajakumppaniksi sosiaalialan kirjaamiseen perehtyneen Heidi Ilmosen Salus Qualitas Consulting Oy:stä. Heidillä on pitkä kokemus sosiaalialan rajapinnalta kouluttajana niin kirjaamiseen, tietosuojaan kuin laatutyöhön liittyen.

Määrämuotoisen kirjaamisen ABC -kurssin tuotanto käynnistyi napakasti samaan aikaan kuin COVIDin ensimmäinen aalto pyyhkäisi Suomen yli ja siirsi meidät etätöihin. Asetimme yhteiset tavoitteet kurssille, määrittelimme sisältörungon ja analysoimme kohderyhmät. Palaveerattiin kuukauden sykleissä maaliskuusta syyskuulle ja kurssin sisältö oli valmis podcasteineen ja videoineen. Valmistumassa oli uudenlaista Mediecoa uudenlaisine aiheineen ja digitaalisine sisältöineen. Syksyn aikana kurssia on pilotoitu ja pian lähetämme lapsen maailmalle. Varsinainen kurssin tuotanto kesti hyvän suunnittelun ja tiiviin ajankäytön vuoksi puolisen vuotta.

Palautetta pilotoinnista:

Kirjaamiseen ja sen sisältöön tuli konkreettisiakin ohjeita.”

”Yksinkertainen ja selkeä.”

Kokonaisuus oli mielestäni onnistunut, tukee erilaista oppimista.”

 

Lääkehoidon koulutus suun terveydenhuoltoon -projekti käynnistyi 2019 alkuvuodesta. Sisällöntuottajakumppaneiksi sain suun terveydenhuollon ammattilaisia OYS:stä ja Rovaniemen kaupungilta. Anita, Katariina, Reija ja Anne ovat työskennelleet sisällöntuottajina ja asiantuntijoina tässä projektissa oman työn ohella. Kun työtä tehdään oman päivätyön ohella, tapaamiset järjestetään työajan ulkopuolella ja prosessi on luonnollisesti pitkäkestoisempi. Kurssin suunnitteluvaiheessa kävin tutustumassa kohderyhmän työhön paikan päällä OYS:n hammas- ja suusairauksien klinikalla ammattilaisten opastuksessa. Tämä oli hieno ja koulutuksen suunnittelua palveleva kokemus! Samalla sain kuvan siitä, millaista osaamista kohderyhmään kuuluvilta ammattilaisilta vaaditaan.

Projektin kuluessa olemme keskustelleet paljon työnkuvista, työn jaosta ja työn vaatimuksista. Lisäksi olemme kysyneet potentiaalisilta käyttäjiltä mielipiteitä kurssin sisältöön ja ottaneet ne huomioon mahdollisuuksien mukaan. Näkemyksiä on saatu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta. Tavoitteena oli tehdä lääkehoidon osaamista kehittävä ja varmistava, käytännönläheinen kurssi, joka palvelee kaikkia suun terveydenhuollon ammattiryhmiä työyksiköstä riippumatta

Kurssi on pilotoitu ja palautteeseen en voi olla kuin tyytyväinen.

”Tämä on innostava kurssi”

”Suunnattu paremmin meille kuin edelliset kurssit.

Hyvää on myös se, kun käsitellään hammashoidon omia aineita ja tapauksissa on omaan työhön liittyviä asioita.

”Suun terveydenhuolto oli otettu sisällössä huomioon.” – se oli tavoitekin!

 

Medieco – osaavien ammattilaisten tukena myös vuonna 2021! 

Vuodenvaihde on vedenjakaja. Tähtäämme uudistukset aina tähän ajankohtaan: lanseerataan uudet tuotteet ja julkaistaan päivitetyt versiot. Mitä lähemmäs joulukuun loppua tullaan, sitä enemmän pohdin, mikä järki on saada kaikki valmiiksi vuoden vaihteeseen mennessä. Mutta loppuvuoden rutistus antaa mahdollisuuden aloittaa uusi vuosi puhtaalta pöydältä. Vietämme joululoman vailla työhuolia ja deadlinen paukkumista – ne ovat tulleet vastaan jo ennen lomaa.

 

Rentouttavaa joulun aikaa toivottelee koko tiimin puolesta toivottelee Tanja.

 

#töissämediecolla – Tarinaa meistä

Tavallinen työpäivä etätoimistoilla sisältää puheluita ja palavereja, koko Mediecon väelle yhteisiä pienempiä pähkinöitä purtaviksi ja laajempia haasteita ratkottaviksi. Kaikilla meillä on myös omia mielenkiintoisia projekteja työn alla, osa on alkumetreillä ja osa jo valmiimpana. Tärkeitä hetkiä ovat päivittäiset kohtaamispisteet asiakkaiden kanssa sekä asiakastukipyyntöjen käsitteleminen ja ratkaisujen etsiminen. Tämän joukkueen vahvuuksia ovat saumaton yhteistyö, avoimuus ja arvostaminen, tarmokas tekeminen ja toisen kannustaminen, luottamus ja vahva sitoutuminen – näillä pääsenkin hehkutuksessani hyvään alkuun.

Thomas aloitti Mediecossa vuosi sitten syksyllä, keskittyen aluksi lääkehoidon perusosaamisen kurssien ruotsinnoksiin. Koko tämän erikoisen koronavuoden ajan Thomas on käännöstyön lisäksi perehtynyt asiakastukitehtäviin. Hän on ottanut asiakastuen haltuun haasteellisessa tilanteessa, jossa vastauksia ja neuvoja ei olekaan voinut etätöistä johtuen kysyä sermin takaa huikkaamalla. Valtaosa eri kanavien kautta tulevista tukipyynnöistä kulkee ja hoituu nykyisin Thomasin kautta. Hän myös käsittelee koulutusilmoittautumiset. Ennen Mediecolle siirtymistä Thomas on työskennellyt yli 15 vuoden ajan anestesiahoitajana. Kun polkujuoksuun hurahtanut tulokas laitettiin ideoimaan virkistyspäivää, ehdotti hän suunnistamista ja taidegalleriakävelyä – ja sitten mentiin!

Teemme monenlaista yhteistyötä koulutusasiantuntijoiden, sisällöntuottajien ja eri palveluntarjoajien kanssa. Tanja on Mediecon linkki yhteistyökumppaneiden suuntaan. Farmaseutin ja sairaanhoitajan koulutuksen omaavana Tanja on meidän puolelta ykköshenkilö sisällöntuotannossa. Tämä tehopakkaus ja ideanikkari on kiinnostunut monipuolisesti kaikesta. Tanja onkin leikkimielisesti saanut meiltä työkavereilta tittelin KAA, kaikkien alojen ammattilainen. Tanja on ollut Mediecolla kolmen vuoden ajan kehittämässä verkkokoulutuksia – aiemmin hän on teho-osaston farmaseuttina lähikouluttanut niin opiskelijoita kuin terveydenhuollon konkareitakin.

Paula on joukkueemme kapteeni, tiiminvetäjä ja lähiesimies. Medieco-vuosia on kertynyt jo vajaa 14. Paulalla on vahva koulutustausta, hän on kauppatieteiden maisteri, IT-tradenomi ja lisäksi hän on suorittanut koulutusteknologian opintoja. Parhaillaan suoritettavana on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Yksi Paulan vahvuuksista on periksiantamattomuus. Mediecossa on käynnissä sisäisiä ja ulkoisia projekteja, joiden tarkoituksena on tehostaa prosessien sujumista sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta. Näissä projekteissa vetäjänä toimii Paula.

Tämän hehkutuksen on kirjoittanut Mari. Olen koulutukseltani kätilö ja nyt yhteistyössä tiimin kanssa synnytellyt Mediecon verkkokoulutuksia kolmen vuoden ajan. Olen vastannut pääasiassa asiakastuesta, työskennellen samalla kurssituotannoissa, verkkokoulutusten ylläpidossa ja järjestelmien parissa. Työkaverit sanovat, että olen tarkka ja touhukas. Meillä on tiivis ja toimiva tiimi. Tässä porukassa on kyllä mukava tehdä työtä. 

Ihanaa joulun odotusta kaikille teille toivottaen,

Mari, asiakastukikoordinaattori
Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena 


Ps. #töissämediecolla on meidän rento hastag, jota käytämme lausahduksissa, hauskoissa ja haastavissa hetkissä miltei päivittäin. Kenties tämä risuaita vilahtelee jatkossa somessakin enemmän – pysy kuulolla!

Asiakastuen kuulumiset ja top 3 tiedustelut

Mediecon asiakastuessa aloitti tammikuussa uusi työntekijä Thomas Wihlman. Näin hän kuvailee kokemuksiaan:

”Aloittaessani asiakastuessa ajattelin, että tämä on varmasti mukava ja mielenkiintoinen tehtävä. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, joten ihmisten auttaminen on lähellä sydäntäni. Perehdytyksen alussa kävimme läpi tavallisimpia tilanteita, joita asiakastuessa pääsee ratkomaan. Tammikuu ja helmikuu menivät nopeasti ja aloin pääsemään hieman jyvälle asiakaspalvelussa. Maaliskuun puolivälissä kaikki muuttui ja alkoi etätyöjakso, joka on kestänyt nyt noin puoli vuotta. Kaikki siirtyi verkkoon: keskustelut, palaverit ja perehdytys. Oli otettava härkää sarvista ja otettava vastuu koko asiakaspalvelusta. Sain tietysti apua kollegoiltani. Kun nyt olen ollut asiakastuessa useamman kuukauden, minulle on muodostunut kuva asioista, jonka vuoksi ihmiset ottavat yhteyttä asiakaspalveluumme.”

Asiakastuen top 3 kysytyimmät asiat:

1) Käyttäjätunnus hukassa

Eniten yhteydenottoja tulee siksi, että asiakas ei ole saanut käyttäjätunnusta. Syynä tähän ovat esimerkiksi väärin ilmoitettu sähköpostiosoite tai viestin joutuminen roskapostikansioon. Mikäli käyttäjätunnusviestiä ei ole tullut sähköpostiin parin päivän – viikon sisällä ilmoittautumisesta kannattaa olla yhteydessä asiakastukeemme. Käsittelemme ilmoittautumisia arkipäivisin.

2) Todistus kadoksissa

Toiseksi useimmin yhteydenotto asiakastukeen koskee todistusta. Todistus tulee kurssille saataville hyväksytyn tenttisuorituksen jälkeen. Yleinen käytäntö on, että todistus tulostetaan ja se esitetään työnantajalle. Todistus on aina hyvä avata ja tarkistaa, vaikka sitä ei tulostaisikaan saman tien. Useimmissa lääkehoidon kursseissa todistus myös lähetetään automaattisesti työntekijän sähköpostiin. Mikäli todistus ei ole tallessa tai sitä ei löydy oppimisympäristöstä, voi työntekijä itse tiedustella todistusta asiakastuesta.

3) Desimaalierotin lääkelaskennan tentissä

Kolmanneksi eniten asiakastuesta kysytään lääkelaskennan tentin desimaalierottimesta. Uusimmissa lääkelaskennan tenttikysymyksissä desimaalin erottimina käytetään pistettä. Tämän taustalla on tekninen asia eli ohjelmakoodi, johon emme valitettavasti pysty itse vaikuttamaan. Tentin aloitusnäkymässä ohjeistetaan oikea desimaalierotin. Mikäli lääkelaskutenttisi on hylätty desimaalierottimen vuoksi, voit olla yhteydessä asiakastukeemme.

Otamme mielellämme palautetta vastaan, jotta voimme edelleen kehittää verkkokoulutuksia ja asiakastukeamme. Otathan yhteyttä, mikäli jonkin asia askarruttaa. Voit myös kurkata usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia nettisivuiltamme. Asiakasorganisaatioidemme yhteyshenkilöille olemme tehneet Assi-asiakassivun.

Mukavia opiskeluhetkiä ja hyvää talven odotusta!

Thomas, asiakastukihenkilö

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

Uuden edessä, osaavien ammattilaisten tukena

Alkuvuosi on ollut monin tavoin poikkeuksellinen.  Meiltä kaikilta on vaadittu mukautumista muuttuviin olosuhteisiin.  Syksyn alkaessa olemme edelleen uuden edessä, kuten keväisessä laulussa lauletaan.

Meillä Mediecolla kevään poikkeustila näkyi etätöinä, lisääntyneinä verkkokurssitilauksina, tiiviinä työpäivinä sekä perhe-elämän ja työn rajattomana yhdistelmänä. Toimintamme ei hidastunut, pikemminkin päinvastoin. Löysimme melko nopeasti hyvät käytännöt yhteistyön tekemiseen tiimin kesken ja asiakkaiden kanssa. Verkkotapaamiset tulivat entistä tutuimmiksi. Näitä käytäntöjä jatkamme toistaiseksi.

Toimintaamme ohjaavat asiakkaidemme tarpeet ja toiveet. Lääkehoidon koulutukset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka teemme koulutuksia asiakkaan tarpeisiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lääkehoidon tuotevalikoimaan avattiin keväällä kolme uutta ruotsinkielistä kurssia ja valikoima laajenee edelleen ensi vuonna. Toivottu Lääkehoidon perusteet suun hoidon osaajille valmistuu syksyn aikana. Lisäksi ensimmäinen sosiaalialan ammattilaisille suunnattu kurssi julkaistaan tämän syksyn aikana. Olemme myös pystyneet vastaamaan nopeasti omistaja-asiakkaiden erikoiskoulutusten tarpeeseen poikkeusaikana, jolloin verkkokoulutukset nousivat arvoon arvaamattomaan.

Syksy on uusien opintojen ja harrastusten aikaa. On välillä hyvä muistella, miksi osaaminen on tärkeää. Me mediecolaiset jatkamme nykyisten kurssien päivittämistä sekä uusien tekemistä.

Pysytään terveinä!

Paula, verkkokoulutuspäällikkö
Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena 

Lääkkeitä ja laskentaa

Kuvittele seuraava tilanne: pneumoniaa sairastava Matti on kotiutumassa vuodeosastolta ja edessä on pitkät arkipyhät. Paikallinen apteekki ei ole auki. Matille on aloitettu mikrobilääke, ja kuuri jatkuu vielä viikon kotiutumisen jälkeen. Hänelle on annettu mukaan neljän vuorokauden lääkkeet, jotta hänen ei tarvitse lähteä apteekkiin 60 kilometrin päähän vieläpä taksilla.

Lääkkeen annostusohje on 750 mg x 3, mutta käytössä olevassa valmisteessa lääkettä on 500 mg/tabletti. Tabletissa on jakouurre. On kaksi huomioitavaa asiaa:

1) Matti kotiutuu perjantaina aamupäivällä

2) Lääkeiden tulee riittää tiistaiaamuun saakka

Montako tablettia annat Matille mukaan ?

Edellä kuvasin tilanteen käytännön työstä ja esimerkin lääkelaskusta, johon laillistettu terveydenhuollon ammattilainen voi työssään törmätä. Kyseessä on annoslasku, joka on lääkehoidon perusosaamisen ydintä.

4-vuotiaalle Violalle (paino 15 kg) aloitetaan kipulääke, jonka annostusohje on seuraavanlainen:

Vuorokausiannos on 10 mg/kg kahteen annokseen jaettuna.

Lääkepullon etiketissä on ilmoitettu, että 1 millilitra sisältää lääkeainetta 25 mg.

Kuinka paljon lääkettä otat ruiskuun (eli mikä on lääkkeen kerta-annos)?

Tässä laskussa lasket lääkeannoksen koon sekä nestemäisen lääkkeen määrän. Tämä on jo haastavampi lasku, mutta perusosaamista edelleen.

Juuso on lasketteluonnettomuudessa katkaissut jalkansa. Annat hänelle kipulääkettä. Lääkeampullissa on lääkettä 10 mg/ml. Juuson annos on 3 mg.

Kuinka paljon annat Juusolle lääkettä?

Sydänsairaalle Ritvalle on aloitettu lääkeinfuusio, jonka annostusohje on 20 mikrogrammaa/kg/min. Potilaasi painaa 75 kg. Lääkkeen vahvuus on 2 mg/ml. Mikä on antonopeus, jonka ohjelmoit ruiskupumppuun?

Tässä esimerkissä potilaasi on vakavasti sairas ja kyseessä on hänen keskeisiä elintoimintoja tukeva lääke. Lääke tulee aloittaa nopeasti. Sinulla ei ole saatavilla annostustaulukkoa, josta voit katsoa ohjeen. Sinun tulee osata laskea antonopeus ja aloittaa infuusio. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Miksi lääkelaskennan osaamista testataan? Miksi lääkelaskennan osaaminen on terveydenhuollon ammattilaisten kriittinen osaamisalue? Koska yksi pilkkuvirhe voi tarkoittaa, että 4-vuotias Viola saa kymmenkertaisen annoksen lääkettä. Tai että viimeisen esimerkin Ritva saa moninkertaisen annoksen tai vastaavasti liian vähän. Laskuvirheen vuoksi potilasturvallisuus siis vaarantuu. Huomasithan muuten, että annostusohje oli mikrogrammoja minuutin aikana. Ruiskupumppuun ohjelmoidaan kuitenkin millilitroissa tunnin aikana, ja lääkkeen vahvuus on milligrammoja millilitrassa. Kyseessä oli siis yksiköiden muuttamista.

Jos et tarvitse päivittäin lääkelaskennan osaamista, on erityisen tärkeää, että

1) työyksikössäsi on ohjeet riskilääkkeiden varalle helposti saatavilla, ja että

2) sinä ammattilaisena ylläpidät lääkelaskennan osaamistasi, kertaat ja harjoittelet.

Terveydenhuollon ammattilaisten lääkelaskennan osaamista testataan säännöllisesti. Se on kriittinen osaamisalue potilasturvallisuuden näkökulmasta.

Me Mediecolla olemme sinun, osaavan ammattilaisen tukena. Lääkelaskennan itseopiskelupaketti kuuluu kaikkiin lääkehoidon perusosaamista varmistaviin koulutuksiin. Jos tuntuu siltä, että et hallitse laskemista – harjoittele ja pidä yllä osaamistasi!