Tarinat

Kuuluuko lääkehoidon osaaminen vain terveydenhuollon ammattilaisille?

Potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden parissa työskentelee runsaslukuinen joukko erilaisia ammattilaisia. Laillistetut ja nimikesuojatut ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ovat saaneet laadukkaan koulutuksen lääkehoitoon. Heidän lääkehoidon osaaminen myös varmistetaan säännöllisesti. Entä ne ammattilaiset, joita ei ole koulutettu lääkehoitoon? He, jotka työskentelevät mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vanhusten, vammaisten tai lasten parissa: varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelussa.

Kutsun tässä kohtaa potilaaksi sellaista henkilöä, joka saa lääkehoitoa. Toiselle potilaalle lääkehoito on elämää ylläpitävää, toisella se lievittää ikävää oiretta, joka vaikeuttaa jokapäiväistä elämää ja kolmannella se voi estää vakavan sairastumisen. Lääkehoidon jatkuvuus on toiselle elinehto ja toiselle elämänlaadun ylläpitäjä. Jollekin se mahdollistaa itsenäisen tai tuetun itsenäisen elämän elämisen.  Näiden seikkojen vuoksi lääkehoidon toteutuminen ei saa katketa. Lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana on esimerkiksi diabeetikkolapselle elinehto. ADHD-lapsen koulunkäynti voi olla mahdollista vain lääkehoidon turvin. Lääkehoitoa ei siten toteuteta pelkästään lääkehoitoon koulutettujen ammattilaisten tai kotona omaisten voimin.

Viranomaisen viesti on selvä: jos et ole opiskellut lääkehoitoa perusopinnoissasi, et voi osallistua asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon. Tämän vuoksi Mediecon tuotevalikoimassa on Lääkehoidon ABC.

Lääkehoidon ABC -verkkokoulutusta on päivitetty tämän vuoden aikana ”isolla kädellä”. Se vastaa uudistetun Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen suosituksiin. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on huomioitu koulutuksen kohderyhmässä entistä paremmin. Lääkehoidon osaaminen on sidottu kurssin oppijoiden arkeen esimerkkien avulla.

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon alkeet: Mikä on lääke? Miten lääkettä annostellaan suun kautta tai muita ”luonnollisia antoreittejä” pitkin? Mitkä on ihonalaisen antotavan perusperiaatteet? Miten lääkkeillä hoidetaan erilaisia sairauksia? Mikä on lääkehoitoon kouluttamattoman ammattilaisen rooli lääkehoidossa? Verkkokoulutuksesta lääkehoitoon kouluttamaton henkilö saa valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla, kunhan on osoittanut käytännön osaamisensa.

Lääkehoidon osaamisessa kyse ei ole pelkästään siitä, kuka saa antaa lääkettä potilaalle. Kyse on myös siitä, kuka on lääkettä käyttävän ihmisen lähellä, näkemässä, kuulemassa ja koskemassa, havainnoimassa vointia eli lääkkeen vaikutusta. Pelkkä havainnointi ei kuitenkaan riitä, vaan havainnot tulee myös kirjata tai raportoida*. Jos koulusta ei saada palautetta siitä, miten lapsen ADHD lääke vaikuttaa työskentelyyn, ei lääkehoidosta päättävällä lääkärillä ole riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Lääkehoitoon kouluttamattomalla ammattilaisella on siten tärkeä rooli lääkehoidossa, vaikka hän ei annostelisikaan lääkettä potilaalle. Jo senkin vuoksi osallistuminen lääkehoitoa käsittelevään keskusteluun ja tieto sekä ymmärrys potilaan lääkehoidon tilanteesta on tärkeä lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttava seikka.

Hänellä, joka on lähellä, joka näkee ja kuulee, joka elää mukana. Hänellä on rooli asiakkaan, potilaan, lapsen, vanhuksen tai omaisen lääkehoidossa. Sen vuoksi lääkehoidon osaaminen on tärkeää myös lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilölle.

Iloa ja valoa harmaaseen marraskuuhun toivottelee Tanja, verkkokoulutusasiantuntija

*Ps: Kirjaaminen sosiaalialan yksiköissä on murroksessa juuri voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä. Onko yksikkösi kirjaamisosaaminen ajantasalla? Mediecon valikoimassa on myös kirjaamiskoulutusta sosiaalialalle: Määrämuotoisen kirjaamisen ABC sosiaalialalla, joka  on otettu käyttöön tukemaan esimerkiksi Kansakouluhankkeessa koulutettujen kirjaamisvalmentajien työtä.

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena. 

Visuaalisuuden voimaa verkkokoulutuksiin

Olen Virpi Lehtonen, Oululaistunut Sotkamolainen, Kainuun korvessa kasvanut taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Luonnossa liikkuminen ja eläimet ovat lähellä sydäntäni ja ratsastus on rakkain harrastukseni. Aloitin syyskuun alussa työskentelyn Mediecon digisisällöntuottajana. Verkkokoulutusprojekteihin tulen osallistumaan teknisenä toteuttajana ja visuaalisena osaajana: Jatkossa pyrin tuomaan helpotusta koulutusasiantuntijoiden ja sisällöntuottajien töihin toteuttamalla kurssien tarpeita vastaavia kuvitusmateriaaleja.

Media-alan ammattiopettajana sekä graafikkona vuosia toimineena minulla on laaja-alaista osaamista viestinnän saralta ja erilaisten digitaalisten materiaalien toteuttamisesta. Terveydenhuollon alalta minulla ei ole aiempaa kokemusta, mutta opettajana työskennelleenä minulla on pedagogista näkemystä kurssimateriaalien toteuttamiseen. Tästä uskonkin olevan apua koulutusmateriaalien kuvittamisessa ja toteuttamisessa. Verkkokurssin suunnittelussa mietin, miten tietoa kannattaisi esittää visuaalisesti ja miten kurssin suorittajaa voisi auttaa hahmottamaan tärkeitä asioita.

Verkkokurssien materiaalien tuottamisessa pyrin lähtemään liikkeelle toiminnallisuus –> käytettävyys –> esteettisyys näkökulmasta. Tiedon visuaalinen esitystapa vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja verkkokursseilla parhaan käyttäjäkokemuksen saa yleensä aikaiseksi monipuolisella, mutta selkeällä sisällöllä. Visuaalisuus on tärkeä osa verkkokoulutuksen kokemusta ja parhaimmillaan visuaalisuus tukee oppimista myös tunnetasolla. Tärkeintä lienee pitää mielessä mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja miten visuaalinen sisältö parhaiten tukee oppimista. Hyvin jäsennelty aineisto ja sitä tukeva visuaalinen toteutus helpottavat asioiden sisäistämistä. Kuvituksen tärkein tehtävä onkin havainnollistaa ja konkretisoida tietoa. Paras lopputulos saadaan varmasti aikaan tekemällä yhdessä tiivistä yhteistyötä alan osaajien kanssa.

Tällä hetkellä perehdyn ja syvennyn Mediecon koulutuksiin ja olen innolla hypännyt mukaan Mediecon huipputiimiin. Pääsinkin jo ensimmäisellä työviikollani osallistumaan virkistysiltapäivään, jossa teemana oli “sekopäinen seitsenottelu”, mikä olikin oivallinen tapa tutustua Mediecon iloiseen ja kannustavaan työporukkaan.

Iloista syksyä toivottaen,

Virpi, digisisällöntuottaja

Keppiä vai porkkanaa: mistä on verkko-oppimisen motivaatio tehty?

Minä aloitin verkkokoulutuksen. Ammattilaisten laatiman koulutuksen, jonka aihe kiinnostaa minua. Koulutus on jäänyt kesken. Ei ole ”motia”, niin kuin nuorisolaiset sanoisivat.

Verkkokoulutus on helppo keskeyttää. Se ei siis kouluttajan ja koulutuksen tilaajan, oppijan työnantajan kannalta ole avain onneen. Verkossa tavoitetaan suuri määrä henkilöitä. Se on ajankäytöllisesti tehokasta ja siten oppijalle ja työnantajalle myös kustannustehokas tapa täyttää täydennyskoulutusvelvollisuus. Mutta meidän verkkokoulutusten laatijoiden ja kouluttajien näkökulmasta on haasteellista saada oppija pysymään koulutuksessa loppuun saakka.

Verkosta puuttuu usein kontakti toiseen ihmiseen. Kiinnekohta, joku jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Sieltä puuttuu kahvitteluseura, kaveri vierestä, jolle voi supattaa kesken luennon, vertaistuki. Jos verkkokoulutukseen ei kuulu lähiopetusta, miten kommunikaatio muiden oppijoiden kanssa mahdollistetaan? Keskustelualueelle kirjoittamisen kynnys on korkea, niin kuin tämän tekstinkin kirjoittamiseen. Minun ajatuksesta ja kysymyksestä tulee julkinen, kun kirjoitan sen verkkoon. Lieneekö kurssilla edes opettaja? Kysynkö neuvoa persoonattomalta avattarelta vai oikealta ihmiseltä?

Minun verkkokoulutukseni loppui, kun käsiteltiin aihetta, josta en saanut otetta. Olisin halunnut vaihtaa ajatuksia jonkun kanssa: miten sinä tämän asian ymmärsit? Oppijoita on erilaisia. Everyone’s a visual learner – sanotaan, mutta myös vuorovaikutus oppimisessa on tärkeä elementti monenlaisten oppijoiden keskuudessa.

Motivaatio syntyy myös muista seikoista. Verkko-oppimisessa oppijalla on mahdollisuus valita, koska hänellä on sopiva aika opiskella. Tämä luonnollisesti lisää oppimisen joustavuutta ja motivaatiota, varsinkin työn ohella opiskellessa. Toisaalta, samalla puuttuu kontrolli ajankäytöstä. Kun aihe on oppijalle mieluinen ja hän kokee ymmärtävänsä asian, löytää yhtymäkohtia omaan arki- tai työelämään, oppiminen on mielekkäämpää ja asioiden mieleen painaminen on helpompaa.  Kohderyhmän tunteminen ja aiheen avaaminen esimerkkien avulla on siten yksi avain kohti motivoivaa verkko-oppimista.

Motivaatiota parantaa myös, jos opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä. Edistymistä kuvaava palkki muuttuu vihreäksi sitä mukaa, kun opinnot etenevät tai kun ruksit tehtäviä tehdyksi. Maali ja siellä odottava palkkio lähestyy. Opettaja kommentoi tehtäviin kannustavasti tai saat mallivastaukset automaattipalautteina itseopiskelutehtäviin. Hyvinhän tämä sujuu  – ajattelet. Ja etenet seuraavaan aiheeseen. Koet, että aihe jota opiskelet on sinulle tärkeä ja edistyt opinnoissa. Näitä tunnetiloja tukemalla oppijan motivaatiota ylläpidetään verkko-oppimisessa. Samat lainalaisuudet kuin perinteisessä oppimisessa, mutta verkko-oppimisen muoto haastaa toteutuksen.

Esimerkiksi lääkehoidon verkkokursseille on pakko osallistua 5 vuoden välein, jos haluaa pitää lääkeluvan voimassa. Pakko herättää vain negatiivisen tunteen opittavaa aihetta, oppimista ja koulutuksen järjestäjää kohtaan. Porkkana eli koulutuksesta saatava todistus, lupa tai sertifikaatti tekee  oppimisesta motivoivamman, mutta sekään ei ole avain oppimisen motivaatioon. Tavoitteemme on tarjota oppijoille mielekäs oppimiskokemus pakollisen aiheen parissa.  Yksi kehittämiskohteemme on verkko-oppimisen motivaation lisääminen. Pienin askelin olemme menossa kohti maalia. Kun löydän oman sisäisen motivaattorini ja jatkan kesken jääneen verkkokurssini loppuun, voinen kutsua itseäni kokemusasiantuntijaksi kadonneen motivaation löytämisessä. Jatkan puurtamista tämän aiheen parissa.

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena!

Ps: Ensi vuonna lääkehoidon kursseilta löydät keskustelualueen kysymyksiä ja vastauksia varten. Avattarena linjan toisessa päässä on lääkehoidon ammattilainen.