Lääkehoidon osaaminen on yksi avain lääkehoidon onnistumisen polulla

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietettiin 16.3. Tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä sitä on järjestetty jo vuodesta 2012 lähtien. Päivän teemasta ja suunnittelusta vastaa Kansallinen lääkeinformaatioverkosto. Tänä vuonna teemana oli ”Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi”.  Päivän päätapahtumassa pohdittiinkin, mitä ovat lääkehoidon onnistumisen avaimet ja todettiin, että ne löytyvät asiakkaan lääkehoidon palvelupolun varrella olevista kohtaamisista. Mielestäni ammattilaisen ja asiakkaan kohtaaminen onkin näyttötilanne, jossa ammattilaisen osaaminen punnitaan.

Mitä tarkoittaa lääkehoidon onnistuminen? Mediecon Lääkehoidon perusteet -verkkokurssilla käsitellään lääkehoitoon sitoutumista, joka on edellytys onnistuneelle lääkehoidolle. Potilaan sitoutumisen tasoon vaikuttavat monet tekijät: lievittääkö lääke sairauden oiretta ja parantaa potilaan oloa? Tuleeko lääkehoidosta ikäviä haittavaikutuksia? Millaisia kokemuksia naapurin Ritvalla on ollut lääkkeestä? Millaista lääkehoidon ohjausta potilas on saanut?

Merkittäviä lääkehoitoon sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ammattilaisen antama lääkehoidon ohjaus sekä lääkehoidon vaikutuksien seuranta, mikä nousi esille myös Lääkehoidon päivän päätapahtumassa käydyssä keskustelussa. Millaisia taitoja ammattilainen tarvitsee laadukkaaseen lääkehoidon ohjaamiseen? Näitä ovat esimerkiksi ohjausosaamisen taidot, pitkäjänteisyys, ihmissuhdetaidot ja ongelmanratkaisutaidot.

Lisäksi tarvitaan lääkehoidon osaamista, tietoa lääkehoidosta, lääkkeistä ja lääkkeiden annostelusta. Lääkehoidon osaaminen alkaa rakentumaan ammattilaisen perusopinnoissa. Osaaminen karttuu kokemuksen ja työelämässä karttuvan toiston myötä. Siihen liittyvät omat, läheisten ja työkavereiden kokemukset ja näkemyksen lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon osaamista kehitetään tietysti myös täydennyskoulutuksella.

Hoitajan lääkehoidon osaaminen varmistetaan säännöllisesti. Viranomainen velvoittaa osaamisen varmistamiseen, koska onhan lääkehoidon turvallisuus suoraan riippuvainen sitä toteuttavien ammattilaisten osaamisesta. Vaikka osaamisen varmistaminen on pakollista, se on samalla oiva tilaisuus päivittää tietoja ja taitoja. Mediecossa lääkehoidon osaamisen varmistavat tentit ovat ydintoimintaa. Mutta suurempana arvona käyttäjälle ovat tentteihin liittyvät kattavat verkkokoulutukset ja lääkelaskennan itseopiskelupaketti.  Sillä sinun osaaminen turvaa elämää!

Lääkehoidon päivään osallistui Tanja,
verkkokoulutusasiantuntija/sairaanhoitaja/farmaseutti

 

Lääkehoidon päivässä tuotiin esille myös asiakkaan lääkehoitopolun kehittämisen haasteet. Usein lääkkeen käyttäjän oma näkemys lääkehoitopolustaan ja siihen liittyvistä haasteista jää kehittämistyössä huomiotta. Suurin haaste lääkehoidon onnistumiselle voikin olla se, että potilas ei saa avattua lääkepurkkia tai tabletin ottaminen läpipainopakkauksesta on haasteellista. Potilaan lääkehoidon haasteiden tunnistamisen avuksi on kehitetty Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA. Kun haaste tunnistetaan, siihen voidaan löytää ratkaisu yhdessä ammattilaisten kanssa. LOTTA -lista on lääkkeenkäyttäjän ja ammattilaisen apuväline ongelmien tunnistamiseen ja lääkehoidon ammattilaiset – hoitajat, farmasistit ja lääkärit, ovat tunnettuja hyvistä ongelmanratkaisutaidoistaan!