Tarinat

Lääkehoidon osaaminen on yksi avain lääkehoidon onnistumisen polulla

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietettiin 16.3. Tapahtumalla on pitkät perinteet, sillä sitä on järjestetty jo vuodesta 2012 lähtien. Päivän teemasta ja suunnittelusta vastaa Kansallinen lääkeinformaatioverkosto. Tänä vuonna teemana oli ”Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi”.  Päivän päätapahtumassa pohdittiinkin, mitä ovat lääkehoidon onnistumisen avaimet ja todettiin, että ne löytyvät asiakkaan lääkehoidon palvelupolun varrella olevista kohtaamisista. Mielestäni ammattilaisen ja asiakkaan kohtaaminen onkin näyttötilanne, jossa ammattilaisen osaaminen punnitaan.

Mitä tarkoittaa lääkehoidon onnistuminen? Mediecon Lääkehoidon perusteet -verkkokurssilla käsitellään lääkehoitoon sitoutumista, joka on edellytys onnistuneelle lääkehoidolle. Potilaan sitoutumisen tasoon vaikuttavat monet tekijät: lievittääkö lääke sairauden oiretta ja parantaa potilaan oloa? Tuleeko lääkehoidosta ikäviä haittavaikutuksia? Millaisia kokemuksia naapurin Ritvalla on ollut lääkkeestä? Millaista lääkehoidon ohjausta potilas on saanut?

Merkittäviä lääkehoitoon sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ammattilaisen antama lääkehoidon ohjaus sekä lääkehoidon vaikutuksien seuranta, mikä nousi esille myös Lääkehoidon päivän päätapahtumassa käydyssä keskustelussa. Millaisia taitoja ammattilainen tarvitsee laadukkaaseen lääkehoidon ohjaamiseen? Näitä ovat esimerkiksi ohjausosaamisen taidot, pitkäjänteisyys, ihmissuhdetaidot ja ongelmanratkaisutaidot.

Lisäksi tarvitaan lääkehoidon osaamista, tietoa lääkehoidosta, lääkkeistä ja lääkkeiden annostelusta. Lääkehoidon osaaminen alkaa rakentumaan ammattilaisen perusopinnoissa. Osaaminen karttuu kokemuksen ja työelämässä karttuvan toiston myötä. Siihen liittyvät omat, läheisten ja työkavereiden kokemukset ja näkemyksen lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon osaamista kehitetään tietysti myös täydennyskoulutuksella.

Hoitajan lääkehoidon osaaminen varmistetaan säännöllisesti. Viranomainen velvoittaa osaamisen varmistamiseen, koska onhan lääkehoidon turvallisuus suoraan riippuvainen sitä toteuttavien ammattilaisten osaamisesta. Vaikka osaamisen varmistaminen on pakollista, se on samalla oiva tilaisuus päivittää tietoja ja taitoja. Mediecossa lääkehoidon osaamisen varmistavat tentit ovat ydintoimintaa. Mutta suurempana arvona käyttäjälle ovat tentteihin liittyvät kattavat verkkokoulutukset ja lääkelaskennan itseopiskelupaketti.  Sillä sinun osaaminen turvaa elämää!

Lääkehoidon päivään osallistui Tanja,
verkkokoulutusasiantuntija/sairaanhoitaja/farmaseutti

Lääkehoidon päivässä tuotiin esille myös asiakkaan lääkehoitopolun kehittämisen haasteet. Usein lääkkeen käyttäjän oma näkemys lääkehoitopolustaan ja siihen liittyvistä haasteista jää kehittämistyössä huomiotta. Suurin haaste lääkehoidon onnistumiselle voikin olla se, että potilas ei saa avattua lääkepurkkia tai tabletin ottaminen läpipainopakkauksesta on haasteellista. Potilaan lääkehoidon haasteiden tunnistamisen avuksi on kehitetty Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA. Kun haaste tunnistetaan, siihen voidaan löytää ratkaisu yhdessä ammattilaisten kanssa. LOTTA -lista on lääkkeenkäyttäjän ja ammattilaisen apuväline ongelmien tunnistamiseen ja lääkehoidon ammattilaiset – hoitajat, farmasistit ja lääkärit, ovat tunnettuja hyvistä ongelmanratkaisutaidoistaan!

Breaking news!

Mediecon verkkokurssit ovat käyttäjälähtöisiä, monipuolisia, käytännönläheisiä ja moniammatillisten asiantuntijoiden laatimia.

Mediecon toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja uudistuminen sekä luovuus. Nämä merkitsevät meille omistajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, laajan asiantuntijaverkoston vaalimista sekä luovaa ongelmanratkaisua. Lisäksi ne tarkoittavat ajan hermolla pysymistä eli jatkuvaa uudistumista sekä toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Arvot ovat lähtökohtina myös verkkokurssien suunnittelua ja ylläpitämistä ohjaaville periaatteille. Jokaisella verkkokurssillahan on oma kohderyhmänsä ja tavoitteensa. Näiden lisäksi meidän omien verkkokurssien suunnittelua ohjaavat seuraavat arvot: käyttäjälähtöisyys, monipuolisuus, käytännönläheisyys ja asiantuntijuus. Kurkataanpa, mitä näillä tarkoitetaan.

Kun kurssi suunnitellaan käyttäjälähtöisesti, puetaan suunnittelun ajaksi oppijan silmälasit päähän ja tarkastellaan tulevaa verkkokurssia oppijan näkökulmasta. Koulutuksen suunnittelu aloitetaan tunnistamalla kohderyhmä ja kohderyhmälle tyypilliset oppimista motivoivat sekä haastavat tekijät. Lisäksi huomioidaan oppijan resurssit opiskella: Saako oppija käyttää työaikaa koulutukseen ja kuinka paljon? Onko oppijalla opiskeluvälinettä, tietokonetta käytössään työpaikalla ja kotona. Suurin osa meidän omista verkkokursseista on osa pakollista ammattitaitoa ylläpitävää ja osaamista varmistavaa koulutusta. Ja kun uusi kurssi lanseerataan, ensimmäisiä kysymyksiä on: kauanko opiskeluun kuluu aikaa? Tätäkin seikkaa käsitellään jo kurssin suunnitteluvaiheessa.

Oppimisen motivaatiota ja mielenkiintoa opittavaa aihetta kohtaan ylläpidetään monipuolisella oppimateriaalilla. Mediecon verkkokursseilla hyödynnetään yhä enemmän visuaalista oppimista, josta olemmekin saaneet positiivista palautetta. Oppimateriaaleissa pyritään myös hyödyntämään Moodle-oppimisympäristön tarjoamia monipuolisia oppimista aktivoivia tehtäviä ja opittavan aiheen esittämistapoja. Lääkehoidon perusteiden oppija: oletko jo ratkaissut lääkehoidon termejä käsittelevän sanaristikon?

Oppimisen edellytyksenä on muistijäljen muodostuminen. Muistamista edesauttaa, kun oppija voi liittää opittavan asian johonkin omaan kokemukseen tai meidän tapauksessa, työympäristöön. Sen vuoksi hyödynnämme verkkokursseillamme case-oppimista eli potilas- ja asiakastapauksia niin osana oppimateriaalia kuin osaamista varmistavia testejä. Esimerkiksi Mediecon Lastensuojelun ABC-verkkokurssi seuraa Mimmi-tytön tarinaa pienestä päiväkoti-ikäisestä lastensuojelun asiakkaasta kohti kapinallista teiniä aina aikuisuuteen saakka. Lääkehoidon kursseilla taas paneudutaan erilaisten potilastapausten kautta ratkomaan lääkehoidon haasteita. Lääkehoidon erityisosaamisen kursseilla on hyvinkin haastavia potilastapauksia monine taustatietoineen ja haastavine ongelmineen. Erilaiset ongelmanratkaisutehtävät ovat myös suosittuja oppijoiden keskuudessa.

Vaikka me mediecolaiset olemme monialaisia osaajia, emme toki laadi verkkokoulutuksia yksiksemme. Meillä on laaja yhteistyökumppani- ja asiantuntijaverkosto kavereina ja tukena. Verkkokurssejamme päivitetään säännöllisesti yhdessä sisällöntuottajien kanssa. Lisäksi uudet verkkokurssit testataan ja pilotoidaan aina kohderyhmään kuuluvien pilotoijien toimesta. Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa on edellytys terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten koulutusten laadun takaamiseksi.

Asiakasymmärrys kiteyttää pedagogiset periaatteemme. Asiakkaamme arvostavat, sitä että heidät on huomioitu kurssin suunnittelussa, oppimateriaalissa on samaistuttavia esimerkkejä ja materiaali ei ole pelkkää lukemista. Oppimateriaali on alan asiantuntijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille laatimaa. Valmiita me emme ole, mutta kuten alussa totesin, olemme uudistuva verkko-oppimisen asiantuntijaorganisaatio. Viimeisin uudistuminen on ollut Medieco eLearn verkko-oppimisympäristön kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan. Palautteiden mukaan olemme siinä onnistuneet.

Sinä asiakkaamme olet Mediecon toiminnan keskiössä, sillä sinun osaamisesi turvaa elämää!

Tämän kirjoitteli Tanja, verkkokoulutuksen ja terveydenhuollon asiantuntija

Asiakaspalvelun näkökulma tulevaan järjestelmäuudistukseen / Kundbetjäningen som perspektiv för den kommande systemförändringen

Edellisessä tarinassamme kerroimme Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön tulevista uudistuksista. Tällä kertaa jatkamme samalla aihepiirillä, näkökulmana asiakaspalvelu.

Olemme pitäneet tilastoa asiakastuen yhteydenotoista viimeiset kolmisen vuotta. Tilastot ovat auttaneet meitä tunnistamaan kehittämiskohteita järjestelmissämme.

Suurimpia haasteita nykyisessä järjestelmässämme on ollut kirjautumisessa oppimisympäristöön, johon tuomme uudistuksen myötä parannuksia. Kaikki uusien hyvinvointialueiden työntekijät tulevat lähitulevaisuudessa kirjautumaan Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristöön ns. kertakirjautumisen kautta työpaikan kirjautumistunnuksilla. Muille asiakkaillemme tulee itserekisteröityminen, jolloin sisäänkirjautuminen tapahtuu ilman ylimääräistä odottamista tunnuksien luomiseen liittyen.

Toinen iso uudistus on koulutukseen ilmoittautuminen. Jokainen asiakasyrityksemme tulee saamaan laskutusavaimen, jonka avulla ilmoittaudutaan koulutuksiin. Tämän jälkeen koulutukset avautuvat ilmoittautujalle käyttöön välittömästi. Lisäksi nk. turhat ilmoittautumiset jo avoinna olevaan koulutukseen tulee vähentymään.

Uudistuksen myötä oppimisympäristökin saa uutta ilmettä. Tämän myötä esimerkiksi vanhojen todistusten hakeminen omasta oppimisympäristöstä tulee olemaan helpompaa; etusivulle tulee Todistus-painikkeesta.

Uudistuksen myötä ohjeistus ja viestittäminen tulee edelleen olemaan suuressa roolissa. Asiakaspalvelumme auttaa niin sähköpostilla kuin puhelimitsekin jo ennestään tuttuihin palveluaikoihin. Nettisivuillamme tullaan päivittämään UKK-osiota jo etupainotteisesti ja myös kun uusia kysymyksiä ilmenee, joita emme ole tulleet ajatelleeksi.

Otamme mielellämme jatkossakin vastaan kaikenlaista palautetta liittyen esimerkiksi koulutuksiimme ja Medieco eLearn -verkko-oppimisympäristön toimivuuteen. Kehitämme jatkossakin palveluitamme ja oppimisympäristöä vielä käyttäjäystävällisemmäksi, kun uusia tarpeita nousee esille.

Mukavaa joulunodotusta!

Thomas, Palveluasiantuntija

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena

I vår tidigare story pratades det om den kommande förnyelsen av Medieco eLearn -nätinlärningsomgivningen. Den här gången fortsätter vi med samma ämne, med kundbetjäning som perspektiv.

Vi har fört statistik över kundbetjäningskontakter de senaste tre åren. Statistiken har hjälpt oss att identifiera utvecklingsområden i våra system.

De största utmaningarna i vårt nuvarande system har varit att logga in i nätinlärningsomgivningen, vilket kommer att förbättras med förnyelsen. Inom en snar framtid kommer alla anställda i de nya välfärdsområdena att logga in i Medieco eLearn -inlärningsomgivningen, via en s.k. enkel inloggning genom att använda arbetsplatsens inloggningsuppgifter. Självregistrering kommer att vara tillgänglig för våra övriga kunder, varvid inloggning sker utan väntan.

En annan stor förändring är att anmäla sig till skolningar. Vart och ett av våra kundföretag kommer att få en faktureringsnyckel, som kommer att användas för att anmäla sig till skolningar. Efter detta är skolningarna omedelbart tillgängliga för den registrerade. Dessutom kommer de så kallade onödiga anmälningarna till skolningar som redan är öppna minska.

I och med förnyelsen får även Medieco eLearn -nätinlärningsomgivningen ett nytt utseende. Detta gör det till exempel lättare att söka efter gamla intyg; inlärningsomgivningens hemsida kommer att få knappen Intyg.

Med förnyelsen kommer vägledning och instruktion att spela en viktig roll. Vår kundbetjäning hjälper till via e-post såväl som per telefon under de redan bekanta servicetiderna. Ofta ställda frågor -avsnittet på vår hemsida kommer att uppdateras med prioritet och även när det dyker upp nya frågor som vi inte har tänkt på.

Vi tar även i fortsättningen emot all slags feedback angående till exempel våra utbildningar och funktionaliteten i Medieco eLearn -nätinlärningsomgivningen.

God väntan på jul!

Thomas, Service specialist

Medieco – Stöd för kunniga experter