Genomförandet av krävande vätske- och läkemedelsbehandling

Genomförandet av krävande vätske- och läkemedelsbehandling

Målgrupp: Legitimerade yrkespersoner inom hälsovården

Målet är att säkerställa vårdpersonalens grundläggande färdigheter för att planera, genomföra och utvärdera effekterna av krävande vätske- och läkemedelsbehandling. Syftet med att säkerställa grundläggande färdigheter är att förbättra patientsäkerheten gällande intravenös vätske- och läkemedelsbehandling.

Kursens genomförande

– Teoritentamen och tentamen i läkemedelsberäkning

– Gränsen för godkänt: teori 30/40 frågor och läkemedelsräkning 3/3

Kursinnehåll

– Kursmaterial och tentamen: Genomförandet av krävande vätske- och läkemedelsbehandling

– Kursmaterial: Läkemedelsbehandlingens grunder

– Material: Läkemedelsbehandling vid återupplivning och anafylaxi

– Självstudiepaket i läkemedelsberäkning

Medieco nätskolningar i läkemedelsbehandling för hälsovårdens yrkespersoner är en del av en officiell tillståndsprocess, till vilket det hör ett godkänt utförande av kursen och dessutom bör man prestera ett kompetenstest. Arbetsgivaren beviljar tillståndet och fattar beslut om innehållet i kompetenstestet.

Innehållet motsvarar kompetenskraven i  ”Säker läkemedelsbehandling – handboken, publicerat av Social- och hälsovårdsministeriet.