Kuuluuko lääkehoidon osaaminen vain terveydenhuollon ammattilaisille?

Potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden parissa työskentelee runsaslukuinen joukko erilaisia ammattilaisia. Laillistetut ja nimikesuojatut ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ovat saaneet laadukkaan koulutuksen lääkehoitoon. Heidän lääkehoidon osaaminen myös varmistetaan säännöllisesti. Entä ne ammattilaiset, joita ei ole koulutettu lääkehoitoon? He, jotka työskentelevät mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vanhusten, vammaisten tai lasten parissa: varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelussa.

Kutsun tässä kohtaa potilaaksi sellaista henkilöä, joka saa lääkehoitoa. Toiselle potilaalle lääkehoito on elämää ylläpitävää, toisella se lievittää ikävää oiretta, joka vaikeuttaa jokapäiväistä elämää ja kolmannella se voi estää vakavan sairastumisen. Lääkehoidon jatkuvuus on toiselle elinehto ja toiselle elämänlaadun ylläpitäjä. Jollekin se mahdollistaa itsenäisen tai tuetun itsenäisen elämän elämisen.  Näiden seikkojen vuoksi lääkehoidon toteutuminen ei saa katketa. Lääkehoidon jatkuvuuden turvaaminen koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana on esimerkiksi diabeetikkolapselle elinehto. ADHD-lapsen koulunkäynti voi olla mahdollista vain lääkehoidon turvin. Lääkehoitoa ei siten toteuteta pelkästään lääkehoitoon koulutettujen ammattilaisten tai kotona omaisten voimin.

Viranomaisen viesti on selvä: jos et ole opiskellut lääkehoitoa perusopinnoissasi, et voi osallistua asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon. Tämän vuoksi Mediecon tuotevalikoimassa on Lääkehoidon ABC.

Lääkehoidon ABC -verkkokoulutusta on päivitetty tämän vuoden aikana ”isolla kädellä”. Se vastaa uudistetun Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen suosituksiin. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on huomioitu koulutuksen kohderyhmässä entistä paremmin. Lääkehoidon osaaminen on sidottu kurssin oppijoiden arkeen esimerkkien avulla.

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon alkeet: Mikä on lääke? Miten lääkettä annostellaan suun kautta tai muita ”luonnollisia antoreittejä” pitkin? Mitkä on ihonalaisen antotavan perusperiaatteet? Miten lääkkeillä hoidetaan erilaisia sairauksia? Mikä on lääkehoitoon kouluttamattoman ammattilaisen rooli lääkehoidossa? Verkkokoulutuksesta lääkehoitoon kouluttamaton henkilö saa valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla, kunhan on osoittanut käytännön osaamisensa.

Lääkehoidon osaamisessa kyse ei ole pelkästään siitä, kuka saa antaa lääkettä potilaalle. Kyse on myös siitä, kuka on lääkettä käyttävän ihmisen lähellä, näkemässä, kuulemassa ja koskemassa, havainnoimassa vointia eli lääkkeen vaikutusta. Pelkkä havainnointi ei kuitenkaan riitä, vaan havainnot tulee myös kirjata tai raportoida*. Jos koulusta ei saada palautetta siitä, miten lapsen ADHD lääke vaikuttaa työskentelyyn, ei lääkehoidosta päättävällä lääkärillä ole riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Lääkehoitoon kouluttamattomalla ammattilaisella on siten tärkeä rooli lääkehoidossa, vaikka hän ei annostelisikaan lääkettä potilaalle. Jo senkin vuoksi osallistuminen lääkehoitoa käsittelevään keskusteluun ja tieto sekä ymmärrys potilaan lääkehoidon tilanteesta on tärkeä lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttava seikka.

Hänellä, joka on lähellä, joka näkee ja kuulee, joka elää mukana. Hänellä on rooli asiakkaan, potilaan, lapsen, vanhuksen tai omaisen lääkehoidossa. Sen vuoksi lääkehoidon osaaminen on tärkeää myös lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilölle.

 

Iloa ja valoa harmaaseen marraskuuhun toivottelee Tanja, verkkokoulutusasiantuntija

 

*Ps: Kirjaaminen sosiaalialan yksiköissä on murroksessa juuri voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä. Onko yksikkösi kirjaamisosaaminen ajantasalla? Mediecon valikoimassa on myös kirjaamiskoulutusta sosiaalialalle: Määrämuotoisen kirjaamisen ABC sosiaalialalla, joka  on otettu käyttöön tukemaan esimerkiksi Kansakouluhankkeessa koulutettujen kirjaamisvalmentajien työtä.

 

Medieco – Osaavien ammattilaisten tukena.