Breaking news!

Mediecon verkkokurssit ovat käyttäjälähtöisiä, monipuolisia, käytännönläheisiä ja moniammatillisten asiantuntijoiden laatimia.

Mediecon toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja uudistuminen sekä luovuus. Nämä merkitsevät meille omistajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, laajan asiantuntijaverkoston vaalimista sekä luovaa ongelmanratkaisua. Lisäksi ne tarkoittavat ajan hermolla pysymistä eli jatkuvaa uudistumista sekä toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Arvot ovat lähtökohtina myös verkkokurssien suunnittelua ja ylläpitämistä ohjaaville periaatteille. Jokaisella verkkokurssillahan on oma kohderyhmänsä ja tavoitteensa. Näiden lisäksi meidän omien verkkokurssien suunnittelua ohjaavat seuraavat arvot: käyttäjälähtöisyys, monipuolisuus, käytännönläheisyys ja asiantuntijuus. Kurkataanpa, mitä näillä tarkoitetaan.

Kun kurssi suunnitellaan käyttäjälähtöisesti, puetaan suunnittelun ajaksi oppijan silmälasit päähän ja tarkastellaan tulevaa verkkokurssia oppijan näkökulmasta. Koulutuksen suunnittelu aloitetaan tunnistamalla kohderyhmä ja kohderyhmälle tyypilliset oppimista motivoivat sekä haastavat tekijät. Lisäksi huomioidaan oppijan resurssit opiskella: Saako oppija käyttää työaikaa koulutukseen ja kuinka paljon? Onko oppijalla opiskeluvälinettä, tietokonetta käytössään työpaikalla ja kotona. Suurin osa meidän omista verkkokursseista on osa pakollista ammattitaitoa ylläpitävää ja osaamista varmistavaa koulutusta. Ja kun uusi kurssi lanseerataan, ensimmäisiä kysymyksiä on: kauanko opiskeluun kuluu aikaa? Tätäkin seikkaa käsitellään jo kurssin suunnitteluvaiheessa.

Oppimisen motivaatiota ja mielenkiintoa opittavaa aihetta kohtaan ylläpidetään monipuolisella oppimateriaalilla. Mediecon verkkokursseilla hyödynnetään yhä enemmän visuaalista oppimista, josta olemmekin saaneet positiivista palautetta. Oppimateriaaleissa pyritään myös hyödyntämään Moodle-oppimisympäristön tarjoamia monipuolisia oppimista aktivoivia tehtäviä ja opittavan aiheen esittämistapoja. Lääkehoidon perusteiden oppija: oletko jo ratkaissut lääkehoidon termejä käsittelevän sanaristikon?

Oppimisen edellytyksenä on muistijäljen muodostuminen. Muistamista edesauttaa, kun oppija voi liittää opittavan asian johonkin omaan kokemukseen tai meidän tapauksessa, työympäristöön. Sen vuoksi hyödynnämme verkkokursseillamme case-oppimista eli potilas- ja asiakastapauksia niin osana oppimateriaalia kuin osaamista varmistavia testejä. Esimerkiksi Mediecon Lastensuojelun ABC-verkkokurssi seuraa Mimmi-tytön tarinaa pienestä päiväkoti-ikäisestä lastensuojelun asiakkaasta kohti kapinallista teiniä aina aikuisuuteen saakka. Lääkehoidon kursseilla taas paneudutaan erilaisten potilastapausten kautta ratkomaan lääkehoidon haasteita. Lääkehoidon erityisosaamisen kursseilla on hyvinkin haastavia potilastapauksia monine taustatietoineen ja haastavine ongelmineen. Erilaiset ongelmanratkaisutehtävät ovat myös suosittuja oppijoiden keskuudessa.

Vaikka me mediecolaiset olemme monialaisia osaajia, emme toki laadi verkkokoulutuksia yksiksemme. Meillä on laaja yhteistyökumppani- ja asiantuntijaverkosto kavereina ja tukena. Verkkokurssejamme päivitetään säännöllisesti yhdessä sisällöntuottajien kanssa. Lisäksi uudet verkkokurssit testataan ja pilotoidaan aina kohderyhmään kuuluvien pilotoijien toimesta. Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa on edellytys terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten koulutusten laadun takaamiseksi.

Asiakasymmärrys kiteyttää pedagogiset periaatteemme. Asiakkaamme arvostavat, sitä että heidät on huomioitu kurssin suunnittelussa, oppimateriaalissa on samaistuttavia esimerkkejä ja materiaali ei ole pelkkää lukemista. Oppimateriaali on alan asiantuntijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille laatimaa. Valmiita me emme ole, mutta kuten alussa totesin, olemme uudistuva verkko-oppimisen asiantuntijaorganisaatio. Viimeisin uudistuminen on ollut Medieco eLearn verkko-oppimisympäristön kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan. Palautteiden mukaan olemme siinä onnistuneet.

Sinä asiakkaamme olet Mediecon toiminnan keskiössä, sillä sinun osaamisesi turvaa elämää!

 

Tämän kirjoitteli Tanja, verkkokoulutuksen ja terveydenhuollon asiantuntija